O NÁS

ZD Bělčice

ZD Bělčice se nachází v severní části okresu Strakonice. Území ZD leží na úpatí podbrdské vrchoviny o průměrné nadmořské výšce 510 m, mírně teplého, mírně vlhkého klimatu. Území družstva je zařazeno do výrobního typu bramborářského. Průměrné roční srážky činí  500  mm, průměrná roční teplota je  6  C.  Délka  vegetačního období  je přibližně 153 dnů.  Matečním substrátem půdy  v  oblasti  zemědělského podniku  jsou převážně kyselé horniny skupiny žuly. Půdy jsou většinou hnědé na žulovém podkladu. Podle zrnitosti hlinitopísčité o hloubce 20 – 25 cm orniční vrstvy.  Častý výskyt velkých kamenů v podorniční vrstvě  a  lokální zamokření  některých  pozemků  ztěžují  práci mechanizačních  prostředků  a  mají  vliv i na  častou  poruchovost  mechanizace.

Družstvo obhospodařuje 1 900 ha zemědělské půdy, z toho orná půda činí cca 1 300 ha a trvalé travní porosty 600 ha. Většina obhospodařované půdy se nachází v méně příznivých oblastech 3. typu. Družstvo má ve vlastnictví cca 300 ha zemědělské půdy, ostatní obhospodařovaná půda je pronajímána od vlastníků na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Téměř 1 300 ha obhospodařované  půdy se nachází  v  ochranném pásmu  PHO  pro město Blatnou. Tato skutečnost značně omezuje zvyšování intenzity výroby. Pro  ochranná  pásma  je zpracován režim hospodaření. Dodržování tohoto režimu hospodaření zvyšuje náklady hlavně  na  časově omezené využívání organických hnojiv, používání chemických přípravků povolených v PHO a způsob obdělávání  pozemků v návaznosti na  protierozní opatření.

– Výrobní zaměření  –

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky, brambor, jednoletých a víceletých pícniny. Plochy pěstovaných obilovin se postupně snižovaly z 1 000 ha na současných 700 ha . Většina produkce obilovin je určena pro vlastní živočišnou výrobu. Produkce určená k realizaci je dodávána na základě dlouhodobých smluv stálým odběratelům. Družstvo má povolení k množení osiv obilovin a sadby brambor. Řepka je pěstována v průměru na 150 ha ,odbyt celé produkce je smluvně zajištěn.

V roce 1991 vybudovalo ZD Bělčice posklizňovou linku s čističkou obilí a skladovací kapacitou 2 700 tun s dosoušením studeným vzduchem. Tento způsob skladování obilovin má vliv na kvalitu i dobré zpeněžení produkce.

Brambory jsou pěstovány zhruba na 150 ha orné půdy, z toho množitelské plochy sadby konzumních a průmyslových odrůd představují 60 ha. Průmyslové brambory jsou pěstovány na 50 ha a celá produkce je dodávána firmě LYCKEBY AMYLEX, a.s. Horažďovice . Družstvo je akcionářem tohoto odběratele, čímž je zajištěn dlouhodobý odbyt průmyslových brambor. Skladování, třídění a manipulace s bramborami je prováděna ve vlastní velkokapacitní bramborárně s třídící linkou a skladovací kapacitou 5 000 tun. Brambory se skladují v ohradových paletách, což je vhodné vzhledem k širokému sortimentu pěstovaných odrůd.

Úsek rostlinné výroby zajišťuje i kvalitní objemná krmiva pro živočišnou výrobu.

 

Živočišná výroba

Živočišná výroba je rozdělena na chov skotu a chov prasat.

Chov skotu je zaměřen na chov dojnic s mléčnou produkcí, odchov telat a výkrm hovězího žíru. V uzavřeném obratu stáda je chováno 1320 ks skotu, z toho 500 dojnic. Průměrná dojivost v kontrole užitkovosti je 8534 kg mléka na ustájenou dojnici. Od roku 1995, kdy bylo dovezeno 98 vysokobřezích jalovic z Francie, je zde chováno plemeno Montbéliarde. V roce 2005 proběhlo uznávací řízení šlechtitelského chovu ZD Bělčice. Odbyt mléka je zajištěn prostřednictvím Mlékařského a hospodářského družstva JIH Tábor.

Chov prasat byl v minulosti zaměřen na produkci selat a odchov plemenných prasat. ZD Bělčice byl v roce 1998 udělen statut nukleového chovu prasat plemene České bílé ušlechtilé. V průběhu uplynulých let (od roku 1993) investovalo ZD Bělčice značné finanční prostředky do rekonstrukcí stájí. Ekonomické výsledky farmy přesto nebyly v minulosti dobré. Užitkovost prasnic neumožňovala levnou výrobu selat, odběratelé prasniček si stěžovali na zdravotní problémy a to i přesto, že vynakládali vysoké prostředky na veterinární prevenci. Nepříznivá ekonomická situace vedla nejdříve ke snížení stavů prasnic na 100 ks na farmě Bělčice a k uzavření farmy Málkov. Poté se podnik rozhodoval, zda chov prasat ukončit. Po zralé úvaze: (využití odpadního tepla a prasečí kejdy z BPS, vysoké poptávce po vepřovém mase), se rozhodlo na jaře roku 2013 o provedení úplné likvidace celého stáda a následné naskladnění novými prasničkami.

Rychlý kontakt

ZD Bělčice

Kontakty

Prodejna: 380 130 153
Vrátnice: 383 492 534

E: zdbelcice@zdbelcice.cz

Adresa:
Blatenská 296,387 43 Bělčice

Sledujte nás

Otevřeno

St: 9.00 - 16.00
Čt: 9.00 - 17.00
Pá: 9.00 - 18.00
So: 8.00 - 13.00
Ne: 14.00 - 18.00

Akceptujeme